DOI: https://doi.org/10.31318/0130-5298.2017.43.0.131965

Zoya Hayday’s concert activity in the 1930s: vocal and performance social and cultural aspects

O. Katsalap

Abstract


We have studied concert activity of Z. Hayday in the 1930s, her ideological orientation and meaningfulness in the context of so-called “cultural construction” in the country, conditions of the concert activity, professional approaches to repertoire selection and in vocal and performance practice on the territory of European part of the USSR including industrial regions of Donbas. This allowed us to determine concert repertoire of the performer that took into account not only conjuncture requirements of the time to its creation, but also personal professional preferences of the singer and her artistic taste, ways and means to reach success, particular nature of communication between the artist and the audience during concert tours, find reasons of her strides and failures, studying at the same time artistic preferences of different social groups through perception of concert programs by soviet audience of that time. Also, we managed to trace the attitude of the singer to concert activity that reflected in her willingness to accept all its conditions in the 1930s, namely: peculiarities of organisational work, requirements to the content of concert programs, tour routes, peculiarities of concert and tour life in different cities and regions, remuneration etc.


Keywords


concert activity; “cultural construction”; concert program; tour route; audience

References


Zemzyulina, N. (2014). Naselennya ukrayins’kykh mist v pershiy tretyni XX st.: etnodemohrafichna kharakterystyka [Population of Ukrainian cities in the first third of the XX century: ethnic and demographic characteristics]. Naukovi zapysky Nacional`nogo pedagogichnogo universytetu im. M. P. Dragomanova, 120. Kyiv, 233-242.

[Instruktsiyi planovoho sektoru Narkomosu URSR do vsikh oblasnykh ta rayonnykh viddiliv narodnoyi osvity pro osnovni zasady p"yatyrichnoho planu kul’turnoho budivnytstva URSR na 1933-1937 r. Pochato 1933 r.]. [Planned sector instructions of the People’s Commissariat for education of the USSR for all regional and district departments of public education on fundamentals of five-year cultural construction plan of the USSR for 1933-1937. Started in 1933]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny), f. 166, op. 11, spr. 293, 39 ark.

Kostrytsya, M. (2011). Solovyina polisyanka. Zoya Hayday [Solovina Polisyanka. Zoya Hayday]. Zhytomyr : Kosenko M., 52.

Kravchenko, A. Dyryhents’ka ta fol’klorystychna diyal’nist’ Mykhayla Haydaya: zhytomyrs’kyy period [Mykhaylo Hayday conducting and folklore activity: Zhytomyr period]. Available at: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2012/127.pdf. (Accessed : 16.10.2017).

[Lyst Byeloho V. vid 28 lystopada 1936 r.]. [Letter of Byelyy V. 28 November 1936]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 84, 2 ark.

[Lysty Dan’kevycha K.: 31 serpnya 1935 r. – 28 lyutoho 1958 r.]. [Letters of Dan`kevych K.: 31 August 1935 – 28 February 1958]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 101, 12 ark.

[Lysty Kovalya M. V.: 25 kvitnya 1933 r. – 6 chervnya 1937]. [M. V. Koval` letters: 25 April 1933 – 6 June 1937]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 127, 58 ark.

[Lysty P. Kohana. 4 kvitnya 1934 r. – 26 lypnya 1964 r.]. [Letters of P. Kohan. 4 April 1934 – 26 July 1964]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 128, 29 ark/

[Lysty materi. Pochato 20 zhovtnya 1925 r. Zakincheno 27 hrudnya 1936 r.]. [Letters to mother. Started on 20 October 1925. Finished on 27 December 1936]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 54, 143 ark.

Lichnoe delo. Gayday Zoya Mihaylovna. Narodnaya artistka SSSR. [Personal File. Gayday Zoya Mihaylovna. Honoured Artist of the USSR]. Kievskaya Gosudarstvennaya ordena Lenina konservatoriya im. P. I. Chaykovskogo Ministerstva kulturyi UCCR. Otdel kadrov. Derzhavnyy arkhiv mista Kyeva (DAK), f. R-810, op. 2, spr. 27, 51 ark.

[P"yatyrichnyy plan kul’tosvitn’oho budivnytstva URSR na 1933-1937 rr. (poperedniy variant) po Narkomosu URSR]. [Five-year cultural construction plan of the USSR for 1933-1937 (previous version) according to the People’s Commissariat for education of the USSR]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny), f. 166, op. 11, spr. 83, 327 ark.

[Proekt poyasnyuyuchoyi zapysky do p"yatyrichnoho planu Narkomosu URSR na 2-he p"yatyrichchya (1933-1937). Pochato v 1933 r.]. [Explanatory note draft to the five-year plan of the People’s Commissariat for education of the USSR for the second five-year plan (1933-1937). Started in 1933]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny), f. 166, op. 11, spr. 81, 227 ark.

Savinov, B. (1941). Zoya Mykhaylivna Hayday [Zoya Mykhaylivna Hayday]. Kharkiv : Mystetstvo, 61.

[Statti, v yakykh zhaduyet’sya tvorchist’ Z. M. Hayday. Druk. zhurn. «Radyans’ke mystetstvo» (1930 r.), vyrizky z haz. ta zhurn. Pochato 1930 r. – zakincheno 1971 r., b/d.]. [Articles featuring the activity of Z. M. Hayday. Printed magazine «Soviet Art» (1930), newspaper and magazine cuttings. Started on 1930 – Ended on 1971, database]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 417, 31 ark.

[Statti pro tvorchist’ Z. M. Hayday. Vyrizky z haz. ta zhurn. Pochato 1935 r. Zakincheno [1977 r.], b/d.]. [Articles about the activity of Z. M. Hayday. Newspaper and magazine cuttings. Started on 1935. Ended on [1977], database]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 418, 10 ark.

Skryabin, A. (2013) «Chto skryivaet dver artisticheskoy…». P. P. Kogan i ego kniga «Vmeste s muzyikantami» [“Secrets behind the artist room door…” P. P. Kogan and his book “Together with musicians”] // Uchyonyie zapiski Rossiyskoy akademii muzyiki imeni Gnesinyih, 4 (7). Moskvа, 47–59.

[Fotohrafiyi Hayday Z. M. pid chas vystupiv na 1-mu Vseukrayins’komu konkursi na krashche vykonannya tvoriv radyans’kykh kompozytoriv, na hastrolyakh v Pakystani ta Kytayi. Fotohrafiyi ta haz. kyt. movoyu. Pochato 1937, 1952 rr. Zakincheno 12 kvitnya 1954 r.]. [Photos of Hayday Z. M. during performances on the first all-Ukrainian completion of the best performance of works by Soviet composers, during a tour to Pakistan and China. Photos and newspaper in Chinese. Started on 1937, 1952. Ended on 12 April 1954]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 395, 6 ark.

[Shchodennyk. Zapysy pro hastrol’nu poyizdku do Horlovky, Kramators’ka, Rostova-na-Donu, Leninhrada, Novocherkas’ka. (U shchodennyk vkleyeno 28 prohram). Ros. mova. Rukopys. 16 sichnya 1934 r. – 13 kvitnya 1936 r.]. [Journal. Notes about a tour to Horlivka, Kramators`k, Rostov-on-Don, Leninhrad, Novocherkas`k. (28 programs pasted in the journal). Russian language. Manuscript. 16 January 1934 – 13 April 1936]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 29, 92 ark.

[Shchodennyk. Zapysy pro hastrol’nu poyizdku z kontsertamy do Horlovky, Leninhrada, Odesy, Kharkova toshcho. (U shchodennyk vkleyeno 20 prohram). Ros. mova. Rukopys. Kviten’ 1936 r. – kviten’ 1938 r.]. [Journal. Notes about tours to Horlivka, Leninhrad, Odesa, Kharkiv etc. (20 programs pasted in the journal). Russian language. Manuscript. April 1936 – April 1938]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 30, 69 ark.

[Shchodennyk. Zapysy pro kontserty v Yerevani, Leninhradi, Moskvi, Irkuts’ku. (U shchodennyk vkleyeno 8 prohram). Ros. mova. Rukopys. 12 kvitnya 1938 r. – 11 sichnya 1945 r.]. [Journal. Notes about tours to Yerevan, Leninhrad, Moscow, Irkuts`k. (8 programs pasted in the journal). Russian language. Manuscript. 12 April 1938 – 11 January 1945]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), f. 147, op. 1, spr. 31, 69 ark.


GOST Style Citations


Земзюліна Н. Населення українських міст в першій третині XX ст.: етнодемографічна характеристика // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Випуск 120. Київ, 2014. С. 233–242.

Інструкції планового сектору Наркомосу УРСР до всіх обласних та районних відділів народної освіти про основні засади п’ятирічного плану культурного будівництва УРСР на 1933-1937 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166. Оп. 11. Спр. 293. 39 арк.

Костриця М. Солов’їна полісянка. Зоя Гайдай. Житомир : Косенко М., 2011. 52 с.

Кравченко А. Диригентська та фольклористична діяльність Михайла Гайдая: житомирський період. URL: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2012/127.pdf. (дата звернення 16.10.2017).

[Лист Бєлого В. від 28 листопада 1936 р.] // Центральний державний архівмузей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 84. 2 арк.

[Листи Данькевича К: 31 серпня 1935 р. – 28 лютого 1958 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 101. 12 арк.

[Листи Коваля М. В.: 25 квітня 1933 р. – 6 червня 1937] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1, Спр. 127. 58 арк. 

[Листи П. Когана: 4 квітня 1934 р. – 26 липня 1964 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 128. 29 арк.

[Листи матері. Почато 20 жовтня 1925 р. Закінчено 27 грудня 1936 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 54. 143 арк.

Личное дело. Гайдай Зоя Михайловна. Народная артистка СССР [Киевская
Государственная ордена Ленина консерватория им. П. И. Чайковского Министерства культуры УCCР. Отдел кадров] // Державний архів міста Києва (ДАК). Ф. Р-810. Оп. 2. Спр. 27. 51 акр.

П’ятирічний план культосвітнього будівництва УРСР на 1933–1937 рр. (попередній варіант) по Наркомосу УРСР] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166. Оп. 11. Спр. 83. 327 арк.

Проект пояснюючої записки до п’ятирічного плану Наркомосу УРСР на 2-ге п’ятиріччя (1933–1937) // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166. Оп. 11. Спр. 81. 227 арк.

Савінов Б. Зоя Михайлівна Гайдай. Харків : Мистецтво, 1941. 61 с.

[Статті, в яких згадується творчість З. М. Гайдай. Друк. журн. «Радянське мистецтво» (1930 р.), вирізки з газ. та журн. Почато 1930 р. Закінчено 1971 р., б/д.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 417. 31 арк.

[Статті про творчість З. М. Гайдай. Вирізки з газ. та журн. Почато 1935 р. Закінчено [1977 р.], б/д.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 418. 10 арк.
16. Скрябин А. «Что скрывает дверь артистической…». П. П. Коган и его книга «Вместе с музыкантами» // Учёные записки Российской академии музыки имени Гнесиных. № 4 (7). Москва, 2013. С. 47–59.

[Фотографії Гайдай З. М. під час виступів на 1-му Всеукраїнському конкурсі на краще виконання творів радянських композиторів, на гастролях в Пакистані та Китаї. Фотографії та газ. кит. мовою. Почато 1937, 1952 рр. Закінчено 12 квітня 1954 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1.Спр. 395. 6 арк.

[Щоденник. Записи про гастрольну поїздку до Горловки, Краматорська, Ростова-на-Дону, Ленінграда, Новочеркаська. (У щоденник вклеєно 28 програм). Рос. мовою. Рукопис. 16 січня 1934 р. – 13 квітня 1936 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 29. 92 арк.

[Щоденник. Записи про гастрольну поїздку з концертами до Горловки, Ленінграда, Одеси, Харкова тощо. (У щоденник вклеєно 20 програм). Рос. мова. Рукопис. Квітень 1936 р. – квітень 1938 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 30. 69 арк.

[Щоденник. Записи про концерти в Єревані, Ленінграді, Москві, Іркутську. (У щоденник вклеєно 8 програм). Російською мовою. Рукопис. 12 квітня 1938 р. – 11 січня 1945 р.] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 147. Оп. 1. Спр. 31. 69 арк.

2520-2510 (online)
0130-5298 (print)