Current Issue

Vol. 49 (2023)
Published: 2023-06-30
View All Issues

Науковий журнал засновано у 1965 році. Виходить 1 раз на рік.

ISSN 0130-5298 (print) ISSN 2520-2510 (online)

Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ, № 2991 від 11.03.1997 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.

Науковий журнал присвячений актуальним питанням музикознавства, осмисленню закономірностей і тенденцій формування українського національного культурно-мистецького простору; дослідженням проблем розвитку вітчизняної музичної культури минулого і сучасного в теоретичній, історичній та практичній площинах; інтерпретаційним аспектам музичної творчості; особливостям інтеграції української музичної культури і мистецтва у європейський і світовий простір; окремим питанням зарубіжного та українського виконавства в контексті музикознавства. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

Збірник наукових праць «Українське музикознавство» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (Base), Citefactor, Worldcat, Crossref.

Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.